Đóng

Nội Dung Công Bố

Ngày Phê Duyệt
Báo cáo tài chính Quý 2/2019 (có điều chỉnh) 15/08/2019
Báo cáo tài chính Quý 1/2019 (có điều chỉnh) 15/08/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 30/8/2019 14/08/2019
Giải trình biến động kết quả SXKD tại BCTC 6 tháng đầu năm 2019 14/08/2019
Giải trình biến động kết quả SXKD tại BCTC Quý 2/2019 14/08/2019
Giải trình biến động kết quả SXKD tại BCTC Quý 1/2019 14/08/2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 13/08/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 30/8/201912/08/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 (có điều chỉnh) 01/08/2019
Giải trình điều chỉnh số dư đầu kỳ tại BCTC năm 201831/07/2019
Thông báo về ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 (đã ký) 16/07/2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.04/05/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Lê Phan Hoàng Long.29/03/2019
Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với bà Phan Thị Phượng.29/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Phượng.29/03/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH May Thạnh Mỹ.25/03/2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dệt may Gia Định08/03/2019
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.02/01/2019
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201929/12/2018
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán.26/12/2018
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 201905/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/11/2018
Công bố thông tin ông Nguyễn Ái là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt may Gia Định11/09/2018
Biên bản, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 201801/08/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định01/07/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định13/07/2018

TIN TỨC

Logo đối tác