Đóng

Nội Dung Công Bố

Ngày Phê Duyệt
Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định17/01/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.02/01/2019
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201929/12/2018
Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán.26/12/2018
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 201905/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.12/11/2018
Công bố thông tin ông Nguyễn Ái là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dệt may Gia Định11/09/2018
Biên bản, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 201801/08/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định01/07/2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Gia Định13/07/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Da giày Sagoda29/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty May Sài Gòn 3 và Công ty cổ phần May da Sài Gòn 28/06/2018
Công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Indira Gandhi 27/06/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự quyền  tham dự họp ĐHĐCĐ 2018 18/06/2018
Thông báo về việc chào bán thỏa thuận cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Indira Gandhi và Công ty cổ phần Da giày Sagoda.16/06/2018
Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 15/06/2018


TIN TỨC

Logo đối tác